Andmekaitsedeklaratsioon

Tervitame teid oma veebilehel ja täname teid huvi eest meie ettevõtte vastu. Selleks et teil oleks kindel tunne seoses oma isikuandmete töötlemisega, selgitame teile, mis juhtub kogutud andmetega ja milliseid turvameetmeid me rakendame. Samuti saate teada, millised on teie seaduslikud õigused seoses nende andmete töötlemisega. 

Kohustume teie isikuandmetega vastutustundlikult ümber käima. Sellest tulenevalt peame iseenesestmõistetavaks järgida Šveitsi föderaalse andmekaitseseaduse (FADP), sellega seotud määruse ja muude võimalike kohalduvate andmekaitse-eeskirjade, eelkõige ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätteid.

Käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis teavitame teid meie ettevõtte andmetöötluse kõige olulisematest aspektidest. See andmekaitsedeklaratsioon kohaldub teie isikuandmete (edaspidi: teie andmed) töötlemisele nii veebis kui ka väljaspool veebi, sealhulgas eri allikate (veebisaidid, mobiilirakendused, sotsiaalmeedia, kliendid, tarnijad ja äripartnerid) kaudu isikutelt saadud andmetele.

Algusest leiate meie ülevaate „Andmekaitse: lühikokkuvõte“, mille eesmärk on anda teile lühiülevaade meie andmetöötluse kõige olulisematest põhipunktidest. Seejärel anname teile veelgi üksikasjalikumat teavet.

Pange tähele, et see andmekaitsedeklaratsioon ei sisalda meie andmetöötlustoimingute ammendavat kirjeldust ning et üksikuid küsimusi võivad täielikult või osaliselt reguleerida konkreetsed andmekaitsealased märkused või üldtingimused (selles andmekaitsedeklaratsioonis võidakse neile viidata või mitte).

1 Kontaktid

1.1 Vastutava isiku nimi ja aadress

Rickman Trade OÜ
A.H Tammsaare tee 47
11614 Tallinn
E-mail: order@rickman.ee
Website: https://ee.jura.com

2 Andmekaitse: lühikokkuvõte

Järgnevalt teavitame teid lühivormis meie andmetöötluse kõige olulisematest põhipunktidest. Seejärel anname teile ka üksikasjalikumat teavet. Leiad selle kohe allpool.

2.1 Töödeldavad isikuandmed
Kasutame isikuandmeid, mida te meile esitate, mida me teie kohta kogume või mille oleme saanud kolmandatelt isikutelt. Kõige olulisemad on:

 • kontakt- ja identifitseerimisandmed
 • isiklikud andmed
 • lepingu andmed
 • finantsandmed
 • interaktsiooni ja kasutusandmed
 • Teave veebilehe kohta

2.2 Töötlemise eesmärgid
Eelkõige töötleme isikuandmeid oma õiguslike ja lepinguliste kohustuste täitmiseks.

2.3 Avalikustamine kolmandatele isikutele
Oma äritegevuses on meil vaja teatud andmeid ning mõnikord oleme kohustatud neid edastama teatud kolmandatele isikutele. Siiski ei müü me teie andmeid mitte ühelgi juhul.

2.4 Töötlemiskoht
Üldiselt töötleme isikuandmeid Šveitsis või mõnes ELi/EMP riigis või muus riigis, kus on piisav andmekaitse.

3 Andmekaitse üksikasjalikult

3.1 Meie poolt töödeldavad isikuandmed 
JURA töötleb mitmesuguseid isikuandmeid. Need on eelkõige andmed,

 • mida saame oma ärisuhete käigus klientidelt, tulevastelt klientidelt, huvitatud isikutelt, teenusepakkujatelt, tarnijatelt, äripartneritelt või muudelt ärisuhetes osalevatelt isikutelt;
 • mida saame tööotsijatelt;
 • mida me oleme seadusest või lepingust tulenevalt kohustatud koguma;
 • mida kogume meie veebisaidi kasutamise käigus;
 • mida saame ametiasutustelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt (aadresside müüjad, krediidiinfoagentuurid).

Sõltuvalt suhte laadist töötleme näiteks alljärgnevaid isikuandmeid:

 • kontakt- ja identifitseerimisandmed, nagu perekonnanimi, eesnimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber;
 • isikuandmed, nagu sugu, rahvus, keel;
 • kliendikonto andmed, nagu kasutajanimi, parool, kontonumber;
 • lepingu andmed, näiteks lepingu liik, lepingu sisu, toodete ja teenuste liik, tellimuse andmed;
 • finantsandmed, näiteks kontoteave, makseteave, maksete ajalugu, keskmine tulu, krediidireitingu andmed;
 • telekommunikatsiooniliikluse metaandmed, nagu telefoninumber, kuupäev, kellaaeg ja ühenduse kestus, ühenduse tüüp, asukohaandmed, IP-aadress, seadme identifitseerimisnumbrid, nagu MAC-aadress;
 • interaktsiooni ja kasutusandmed: kirjavahetus, eelistused ja sihtrühma andmed, lõppseadme tüüp, seadme seaded, operatsioonisüsteem, tarkvara, õiguste kasutamisest tulenevad andmed;
 • dokumendid ja eriteave töökohale kandideerimiseks: motivatsioonikiri, CV ja foto, soovitused, diplomid, haridust tõendavad dokumendid, kolmandate isikute soovitused, vestluste märkmed;
 • veebilehe teave: IP-aadress, teave küpsiste kohta, veebilehitseja seaded, veebisaidi külastamise sagedus, veebisaidi külastamise kestus, otsingusõnad, sisul klõpsamine, lähte-veebisait.

3.2 Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemise õiguslik alus
Kasutame kogutud isikuandmeid peamiselt selleks, et sõlmida klientide ja äripartneritega lepinguid ning neid täita.

Samuti peame isikuandmeid töötlema toodete ja teenuste ostmiseks oma tarnijatelt ja alltöövõtjatelt. Kui töötate kliendi või äripartneri heaks, võivad teie isikuandmed loomulikult samuti mõjutatud olla.

Lisaks töötleme teie ja teiste isikute isikuandmeid, kui see on lubatud ja kui peame seda asjakohaseks, muu hulgas järgmistel eesmärkidel, mille puhul meil (ja mõnikord ka kolmandatel isikutel) on õigustatud huvi, mis on vastavuses eesmärgiga:

 • meie toodete, teenuste ja veebilehe ning muude platvormide, kus me esindatud oleme (nt veebipood, kliendikonto, seminari- ja veebiakadeemia) pakkumine ja edasiarendamine;
 • kommunikatsioon ja päringute töötlemine (nt kontaktvormide, JURA Live'i, e-posti, telefoni, tööle kandideerimise avalduste, meediapäringute kaudu);
 • reklaam ja turundus (sealhulgas ürituste ja loosimiste korraldamine), kui olete andnud nõusoleku / ei ole nõusolekut tagasi võtnud oma andmete kasutamisele (kui saadame teile kui olemasolevale kliendile reklaami, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta);
 • turu-uuringud, meedia jälgimine;
 • kohtunõuete esitamine ja kaitse seoses õigusvaidluste ja ametlike menetlustega;
 • kuritegude ja muude rikkumiste ennetamine ja uurimine (nt sisejuurdluste läbiviimine, andmeanalüüs pettusevastase võitluse eesmärgil);
 • meie tegevuse, eelkõige IT, veebisaidi ja muude platvormide toimivuse tagamine. 

3.3 Kolmandad isikud, kellele me isikuandmeid avaldame

Teie isikuandmete töötlemise üldine õiguslik alus on järgmised asjaolud:

 • teie või volitatud isiku nõusolek (näiteks nõusolek meie uudiskirja saamiseks), mille saate punktis 1.1 nimetatud (e-posti) aadressil igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta juba toimunud andmetöötlust;
 • teiega lepingu sõlmimine või juba sõlmitud lepingu täitmine või teie eelnev taotlus (näiteks toote ostmine meilt);
 • huvide kaalumine (näiteks infoturbe tagamiseks või turunduses), kuid teatud tingimustel võib teil olla õigus selle kohta vastuväide esitada;
 • õiguslik kohustus (näiteks raamatupidamise seisukohast oluliste dokumentide säilitamine meie juures), mis võib kohalduda ka huvide kaalumise kontekstis.

Avaldame oma äritegevuse raames ja eespool nimetatud eesmärkidel isikuandmeid ka kolmandatele isikutele, kui see on lubatud ja asjakohane, kas seetõttu, et nad töötlevad neid meie nimel (andmete volitatud töötlemine), või seetõttu, et nad soovivad neid kasutada omaenda eesmärkidel (andmete avaldamine), või kui te olete andnud meile selleks oma nõusoleku. See puudutab eelkõige järgmisi isikuid:

 • teenusepakkujad, sealhulgas volitatud töötlejad;
 • IT-teenuste pakkujad (nt veebimajutuse pakkujad, e-posti teenusepakkujad, veebipõhised tööriistad);
 • tarnijad;
 • JURA kontserni ettevõtted (vt impressum);
 • kaubanduspartnerid, näiteks levitajad;
 • turundusteenuste pakkujad;
 • ametiasutused;
 • pangandusasutused ja makseteenuse pakkujad;
 • ametiasutused ja kohtud.

Kui kasutame oma teenuste osutamiseks volitatud töötlejaid, võtame asjakohaseid õiguslikke ettevaatusabinõusid ning vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada teie andmete kaitse kooskõlas asjakohaste õigusnormidega.

Saajad asuvad osaliselt Šveitsis, kuid osaliselt ka välismaal. Eelkõige peaksite arvestama, et teie andmeid edastatakse teistesse Euroopa riikidesse ja USAsse, kus asuvad mõned meie kasutatavatest IT-teenuste pakkujatest. Kui edastame andmeid riiki, mille õigusaktides ei ole piisavat andmekaitsetaset (nt USA), nõuame, et vastuvõtja võtaks asjakohased meetmed isikuandmete kaitsmiseks (nt ELi tüüplepingutingimuste kokkuleppimise kaudu, mille kehtiv versioon on kättesaadav siin, muude ettevaatusabinõude või põhjenduste alusel).

3.4 Andmete töötlemise kestus
Töötleme isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või muudel töötlemisega taotletavatel eesmärkidel, näiteks kogu ärisuhte kestuse jooksul (alates lepingu ettevalmistamisest ja täitmisest kuni lepingu lõpetamiseni), aga ka pärast seda kooskõlas õigusaktidest tulenevatele säilitamis- ja dokumenteerimiskohustustele. Sellega seoses on võimalik, et isikuandmeid säilitatakse seni, kuni meie vastu on võimalik nõudeid esitada, ja kui oleme muul viisil õigusaktidest tulenevalt kohustatud seda tegema või kui seda nõuavad õigustatud huvid (nt tõendamise ja dokumenteerimise eesmärgil). Kui teie isikuandmeid ei ole eespool nimetatud eesmärkidel enam vaja, kustutatakse või anonüümitakse need.

Lisaks kustutame teie andmed, kui te seda punktis 1.1 nimetatud e-posti aadressil taotlete, ning meil ei ole mingit õiguslikku ega muud kohustust neid andmeid säilitada või varundada.

4 Meie veebilehe külastamine

Reeglina saate meie veebisaiti kasutada, ilma et peaksite enda isiku kohta konkreetseid andmeid esitama. See ei kehti nende valdkondade ja teenuste kohta, kus teie nimi, aadress või muud isikuandmed on hädavajalikud, nt tellimused meie veebipoe kaudu.

Lisaks saate meiega vabatahtlikult ühendust võtta e-posti, veebivormide või kaudu. Selle käigus kogutakse isikuandmeid ja edastatakse need meile. Vastavas sisestusmaskil on näha, milliste andmetega on tegemist. Säilitame teie esitatud andmeid töötlemise või teiega ühenduse võtmise eesmärgil.

4.1 Serveri logifailid
Kui külastate meie veebisaiti, salvestavad meie serverid iga juurdepääsu ajutiselt logifaili, nn serverilogifailidesse.

Näiteks salvestatakse teie IP-aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg, avatud andmete nimi ja URL, teie arvuti operatsioonisüsteem ja kasutatav veebilehitseja ning muud sarnased andmed, et hoida ära ohtu meie infotehnoloogiasüsteemide vastu suunatud rünnakute korral.

Sellist teavet töötleme oma õigustatud huvides ja selle eesmärk on meie veebisaidi ja selle sisu, samuti pakkumiste korrektne kuvamine teile, ning andmeliikluse tagamine, meie veebisaidi, sisu ja pakkumiste optimeerimine, meie veebisaidi ja süsteemide stabiilsuse ja turvalisuse pidev tagamine ning küberrünnakute, rämpsposti ja muude meie veebisaidi ja süsteemidega seotud ebaseaduslike tegude uurimine, tõrjumine ja nende eest vastutusele võtmine ning sellega seotud nõuete täitmine.

Veebisaidi haldamiseks võime kasutada kolmandate isikute teenuseid Šveitsis ja välismaal, kes töötlevad andmeid eespool nimetatud viisil meie nimel. Praegu majutavad meie veebisaite Šveitsi või Euroopa veebimajutuse pakkujad ning serverid asuvad Šveitsis või EMPs.

4.2 Päringud ja kontaktivorm
Meie veebisaidil saate meiega ühendust võtta veebivormide. Milliseid isikuandmeid meiega veebivormi kaudu ühendust võttes kogutakse, saate teada vastaval vormil. Reeglina hõlmab see kontaktandmeid, nagu perekonnanimi ja e-posti aadress, ning päringuga seotud teavet, nagu teie päringu teema ja kirjeldus.

Kohustuslikuks märgitud välju kasutatakse teie päringu töötlemiseks ja vajaduse korral selle edastamiseks teisele turule. Teie poolt vabatahtlikult esitatud teavet töötleme selleks, et pakkuda teile sihitud teavet.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi teie päringu töötlemiseks. Kui ühenduse võtmise eesmärk on lepingu täitmine, mille osapoole te olete, või lepingueelsete meetmete võtmine, on see teie andmete töötlemise täiendav õiguslik alus.

Kuni küsimuse lõpliku selgitamiseni võite esitada igal ajal vastuväite selle andmetöötluse kohta. Saatke oma vastuväide punktis 1.1 nimetatud e-posti aadressile. 

4.3 Uudiskiri
JURA soovib aeg-ajalt teiega ühendust võtta, et tutvustada teile huvi pakkuvaid tooteid ja teenuseid ning teavitada teid uudistest, näiteks tooteuuendustest, uutest reklaamikampaaniatest koos Roger Federeriga või eesseisvatest üritustest.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, mille võite igal ajal tagasi võtta. Meie uudiskirjade tellimiseks kasutatakse nn topeltkinnituse meetodit. See tähendab, et pärast seda, kui olete meile oma e-posti aadressi andnud, saadame sellele e-posti aadressile sõnumi, milles palume teil kinnitada, et soovite uudiskirja saada. Kinnitamiseks tuleb klõpsata sõnumis sisalduval aktiveerimislingil.

Lisaks sellele kogutakse registreerimise ajal registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Töötleme neid isikuandmeid õigustatud huvi alusel. Andmeid on vaja uudiskirja saatmiseks.

Loomulikult on teil võimalik uudiskirjast igal ajal loobuda. Sellisel juhul klõpsake saadud uudiskirjas lingil „Uudiskirjast loobumine“. Loobumist kinnitab veebilehe kuvamine. Või saatke oma loobumissoov punktis 1.1 nimetatud e-posti aadressile.

Kasutame oma uudiskirja saatmiseks Evalanche'i. Evalanche ei edasta siin märgitud andmeid kolmandatele isikutele. Evalanche on Saksamaal asuva SC-Networks GmbH analüüsiteenus. Evalanche kasutab küpsiseid.

Uudiskiri võib sisaldada nn jälgimispiksleid. See on minigraafika, mis annab meile teada, kas te olete uudiskirja avanud või mitte. Avamise raames kogutakse esialgu tehnilisi andmeid, näiteks teavet veebilehitseja ja süsteemi, kasutatava lõppseadme ja e-posti kliendi kohta, samuti teie IP-aadressi ja avamise aja kohta. Seda teavet kasutatakse teenuste tehniliseks täiustamiseks tehniliste andmete või sihtrühmade ja nende lugemiskäitumise põhjal, mis põhineb nende kasutuskohtadel (mida saab kindlaks teha IP-aadressi alusel) või juurdepääsuaegadel.

Statistilised uuringud hõlmavad ka selle kindlaksmääramist, kas uudiskirjad avatakse, millal need avatakse, millistele linkidele kõpsatakse ja kas e-kirjade kättetoimetamine oli edukas. Lisaks registreeritakse lugemise kestus, kusjuures seda tehakse ainult sihtrühmade kaupa. Tehnilistel põhjustel saab seda teavet seostada üksikute uudiskirja saajatega, kuid ei meie ega SC Networks/Evalanche'i eesmärk ei ole jälgida üksikuid kasutajaid. Need hinnangud aitavad meil pigem saada teada meie kasutajate lugemisharjumused ja kohandada oma sisu neile või saata teistsugust sisu lähtuvalt meie kasutajate huvidest.

Selleks et saaksime saata teie vajadustele kohandatud uudiskirju, on vaja selgesõnalist nõusolekut jälgimiseks. Kui olete nõusoleku andnud, nõustute sellega, et teie andmete põhjal luuakse isiklik kasutajaprofiil, mille alusel kohandatakse veebisaite ning uudiskirju toodete, teenuste ja turusuundumuste kohta paremini teie vajadustele. See võimaldab SC-Networks GmbH-l saata teile teavet, mis vastab teie konkreetsetele huvidele. Lisaks nõustute, et teie isiklik kasutuskäitumine veebisaitidel ja kõigi SC-Networks GmbH e-kirjade käsitlemisel võidakse salvestada küpsiste ja jälgimistehnoloogia abil. Te võite oma nõusoleku isikliku kasutajaprofiili loomiseks igal ajal tagasi võtta. Lisaks on teil võimalik võtta tagasi jälgimiseks antud nõusolek, kasutades igas uudiskirjas olevat jälgimisnõusoleku tagasivõtmise linki.

4.4 Tööle kandideerimine
Kui kandideerite meie juurde tööle, töötleme isikuandmeid, mida saame teilt kandideerimisprotsessi käigus või mida te sisestate või laadite üles kandideerimisvormil. Lisaks teie isikuandmetele, haridusele, töökogemusele ja oskustele sisaldab see ka tavapäraseid kontaktandmeid, nagu e-posti aadress ja telefoninumber. Lisaks sellele töödeldakse kõiki teie poolt seoses kandideerimisavaldusega esitatud dokumente, nagu CV ja tunnistused.

Neid andmeid säilitatakse, hinnatakse, töödeldakse või edastatakse ettevõttesiseselt ainult teie kandideerimise raames. Lisaks võib neid andmeid töödelda statistika eesmärkidel (nt aruandlus). Sellisel juhul ei saa teha järeldusi üksikute isikute kohta.

Teie kandideerimisandmeid säilitatakse teistest kasutajaandmetest eraldi ja ei liideta nendega. Teie andmeid säilitab meie volitatud teenusepakkuja Euroopa Majanduspiirkonnas asuvas serveris kooskõlas kehtivate andmekaitse-eeskirjadega.

Kui sõlmime teiega töölepingu, säilitatakse edastatud andmeid töösuhte raames vajalikuks andmetöötluseks kooskõlas õigusaktidega. Kui kandideerimismenetlus lõpeb ilma töölepingut sõlmimata, säilitatakse teie isikuandmeid veel kolm kuud dokumenteerimise eesmärgil ja seejärel kustutatakse, välja arvatud juhul, kui olete andnud meile loa kasutada teie andmeid tulevaste kandideerimismenetluste jaoks.

Teie kandideerimisandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, mille võite igal ajal tagasi võtta, või meie lepingueelsete kohustuste täitmine kandideerimise raames. Kui sõlmime teiega töölepingu, toimub andmetöötlus töösuhte käigus hoidmiseks.

4.5 Veebipood/kliendikonto
Kui soovite kasutada meie veebipoe teenuseid, peate esitama meile tellimuse töötlemiseks vajalikud isikuandmed.

Saate valida, kas soovite esitada tellimuse külalisena või oma kliendikonto kaudu.

Kui soovite esitada tellimuse külalisena, vajame teie kohta mitmesuguseid andmeid, eelkõige teie kontaktandmeid, nagu arve- ja tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress, samuti teie eelistatud makseviisi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile tellitud tooted ja töödelda nendega seotud makseid.

Alternatiivina on teil võimalus avada meie juures kliendikonto. See võimaldab tellimusi lihtsamini töödelda, vaadata tellimuse olekut ning tellida mugavalt ja lihtsalt meie uudiskirja või sellest loobuda. Kui soovite avada meie juures kliendikonto, vajame mitmesuguseid kontaktandmeid, näiteks tiitel, ees- ja perekonnanimi, kehtiv e-posti aadress ja teie valitud parool. Seda teavet on vaja selleks, et anda teile parooliga kaitstud otsene juurdepääs meie juures säilitatavatele andmetele ja töödelda teie tellimusi. Kliendikonto avamine on vabatahtlik ja põhineb teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi võtta.

Kliendikonto registreerimine toimub nn topeltkinnituse teel, st pärast seda, kui olete esitanud kõik vajalikud andmed, saadame teile e-posti aadressile sõnumi, milles palume teil kinnitada, et soovite avada kliendikonto. Kinnitamiseks tuleb klõpsata sõnumis sisalduval aktiveerimislingil.

Teie isikuandmete töötlemise alus e-poes on teie ja meie ühine õigustatud huvi teie tellimuse töötlemiseks. Kui tellimusega täidetakse lepingut, mille osapoole te olete, või võetakse lepingueelseid meetmeid, on see teie andmete töötlemise täiendav õiguslik alus.

Selleks et vältida kolmandate isikute volitamata juurdepääsu teie isikuandmetele, on andmete edastamine veebipoes kaitstud ajakohaste krüpteerimismeetoditega, nagu HTTPS või TLS.

Tellimuste töötlemise raames saavad meie kasutatavad teenusepakkujad, näiteks vedajad, logistikateenuste pakkujad ja makseteenuste pakkujad (vt punkt 4.5.1), tellimuste ja taotluste töötlemiseks vajalikke andmeid. Need andmed hõlmavad muu hulgas ka teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et saaksime näiteks teiega kokku leppida individuaalse tarnekuupäeva.

Samuti soovime teid teavitada sellest, et oma õigustatud huvide alusel ei kasuta me teie andmeid mitte ainult teie tellimuse töötlemiseks, vaid ka meie teenuste optimeerimiseks, eelkõige selleks, et pidevalt parandada teie ostukogemust ning muuta see teie jaoks kliendisõbralikuks ja individuaalseks. See hõlmab ka seda, et kui te ei ole seda keelanud ja see on seadusega lubatud, saadame teile meie uudiskirja, kui olete ostnud mõne meie toote.

Kui te seda ei soovi, võite igal ajal esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Kui esitate vastuväite, ei töötle me enam teie andmeid sellel eesmärgil. Saatke oma loobumissoov punktis 1.1 nimetatud e-posti aadressile.

Kui teete tellimuse külalisena, säilitame teie isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil ja kustutame need niipea, kui me ei ole enam õigusaktidest tulenevalt kohustatud neid säilitama. Kui olete valinud kliendikonto, siis säilitame teie isikuandmeid seni, kuni te oma kliendikonto sulgete. Võite igal ajal taotleda oma konto kustutamist, täites kontol kustutamistaotluse. Juhime tähelepanu sellele, et kui te sulgete oma kliendikonto, kustutatakse sellega seotud andmed kooskõlas õigusaktides sätestatud säilitamiskohustustele. Oma isikuandmed peate konto sulgemisel ise varundama. Meil on õigus kõik lepingu kehtivuse ajal salvestatud andmed pöördumatult kustutada.

4.5.1 Saferpay
Maksete töötlemiseks kasutame makseteenuse pakkujat Saferpay, mis on Zürichis asuva Worldline Schweiz AG (edaspidi: Worldline) makseteenuse pakkuja.

Saferpay järgib kehtivaid turvastandardeid, eelkõige maksekaarditööstuse andmeturbestandardit (PCI DSS). Teie andmeid edastatakse ainult makse töötlemiseks. Teie makse- ja isikuandmeid töötleb ja säilitab vahetult makseteenuse pakkuja. Meie kui operaator ei saa mingit teavet (panga)konto või krediitkaardi kohta, vaid ainult teavet makse kinnitamise (vastuvõtmise) või tagasilükkamise kohta. Teatud tingimustel võivad makseteenuse pakkujad edastada andmeid krediidiasutustele. Sellega seoses viitame makseteenuse pakkujate üldtingimustele ja andmekaitseteabele.

Maksetehingutele kohaldatakse vastavate makseteenuse pakkujate tingimusi ja andmekaitsepõhimõtteid. Samast saate ka lisateavet ning teavet andmete tühistamise, teavituskohustuse ja muude andmesubjekti õiguste kohta.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine, mille osapool te olete, või lepingueelsete meetmete võtmine.

Lisateavet Worldline'i ja Klarna andmetöötluse kohta leiate nende andmekaitsepõhimõtetest:

- Worldline'i andmekaitsedeklaratsioon
- Klarna andmekaitsedeklaratsioon

4.6 Loosimised
Kui osalete loosimistel, kogume selle läbiviimiseks vajalikke isikuandmeid. Tavaliselt on see teie nimi ja kontaktandmed. Loosimisel osalemine ja sellega seotud andmete kogumine on loomulikult vabatahtlik.

Võime edastada teie andmed meie loosimispartneritele, nt auhinna saatmiseks. Üksikasjalikku teavet leiate vastava loosimise osalemistingimustest.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine, mille osapool te olete, või lepingueelsete meetmete võtmine.

4.7 Veebiakadeemia
Meie veebisaidil on võimalik pääseda veebiakadeemiasse pärast eelnevat registreerimist ja juurdepääsuandmeid sisaldava kinnitava e-kirja saamist. Portaalist leiate koolitusvideod, valikvastustega testid JURA jaoks olulistel teemadel, näiteks tooted, kohv, nõuetele vastavus, kui nimetada vaid mõned teemad.

Portaali kasutamisel töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid, näiteks viimane sisselogimine, viimane külastus, lahendatud testid (% kõigist võimalikest testidest) või videote vaatamiste arv ja/või kui kaua olete videot kokku mänginud.

Kogume ja kasutame teie isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik meie õppeportaali kasutamise võimaldamiseks ning meie õppeportaali analüüsiks, optimeerimiseks ja majanduslikuks toimimiseks.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi teenuse osutamiseks. Kui portaali kasutamise eesmärk on lepingu täitmine, mille osapoole te olete, või lepingueelsete meetmete võtmine, on see teie andmete töötlemise täiendav õiguslik alus.

Teie andmeid töödeldakse üksnes õppeportaali pakkumise kontekstis. Andmeid ei liideta teiste andmetega.

4.8 Küpsised
Meie veebisait kasutab nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse veebilehitseja abil ja salvestatakse teie lõppseadmesse (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon vms). Nende eesmärk on muuta meie veebileht tervikuna kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks ning muuta teie külastus meie veebilehel võimalikult meeldivaks. Küpsised ei tekita teie lõppseadmele mingit kahju. Nad ei saa käivitada programme ega sisalda viiruseid.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Need kustutatakse automaatselt, kui logite välja või sulgete veebilehitseja. Teised küpsised jäävad teie arvutisse pärast vastava kasutusprotsessi lõppu ja võimaldavad meil või meie partnerettevõtetel (kolmandate isikute küpsised) teie veebilehitseja järgmisel külastusel ära tunda. Kui salvestatakse muid küpsiseid (nt küpsised teie külastuskäitumise analüüsimiseks), käsitletakse neid selles andmekaitsedeklaratsioonis eraldi.

See, millisel alusel me teie isikuandmeid küpsiste abil töötleme, sõltub sellest, kas me küsime teie nõusolekut. Kui see on asjakohane ja te annate küpsiste kasutamiseks nõusoleku, on teie andmete töötlemise alus teie nõusolek. Vastasel juhul töödeldakse küpsiste kasutamisel isikuandmeid meie õigustatud huvide alusel (nt meie teenuste ja pakkumiste optimeerimine või kaitse rämpsposti ja küberrünnakute eest) või kui küpsiste kasutamine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Saate oma veebilehitseja seadistada nii, et see teavitaks teid küpsiste paigaldamisest ja te lubate küpsiste vastuvõtmist ainult teatud juhtudel või välistate küpsised üldiselt. Soovime siiski juhtida teie tähelepanu asjaolule, et küpsiste üldine väljajätmine võib põhjustada meie veebipakkumise funktsionaalseid piiranguid. Lisaks saate juba seatud küpsised kasutatavas veebilehitsejas igal ajal kustutada või seadistada veebilehitseja nii, et küpsised kustutatakse automaatselt, kui veebilehitseja suletakse.

4.9 Google'i teenused
Kasutame oma veebisaidil erinevaid teenuseid, mida pakub USAs asuv Google LLC, või, kui teie peamine elukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis, Iirimaal asuv Google Ireland Ltd (edaspidi: Google). Google LLC vastutab alati isikuandmete töötlemise eest, kui kasutatakse YouTube'i ja Google Mapsi / Google Earthi. Kasutame oma veebisaitidel järgmisi Google'i teenuseid:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google'i turundusplatvorm
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Lisateavet üksikute teenuste kohta leiate allpool.

Google kasutab selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, veebisalvestus veebilehitsejas ja jälgimispikslid, mis võimaldavad analüüsida meie veebisaidi kasutamist. Selle tulemusena saadud teave meie veebisaidi kasutamise kohta võidakse edastada Google'i serverisse USAs või teistes riikides ja seal salvestada. Teavet Google'i andmekeskuste asukohtade kohta leiate järgmiselt siin.

Me kasutame Google'i poolt pakutavaid vahendeid, mille kohta Google väidab, et need võivad töödelda isikuandmeid riikides, kus Google või tema alltöövõtjad säilitavad rajatisi. Google lubab oma „Andmetöötluse lisas toodete kohta, kus Google on andmetöötleja„ tagada piisava andmekaitse taseme, tuginedes ELi tüüplepingutingimustele.

Lisaks sellele on Google jätkuvalt sertifitseeritud ELi-USA ja Šveitsi-USA vaheliste andmekaitseraamistiku Privacy Shield lepingute alusel.

Lisateavet Google'i poolse töötlemise ja andmekaitseseadistuste kohta leiate Google'i andmekaitsedeklaratsioonist või andmekaitseseadistustest privaatsusseadetest.

4.9.1 Google Tag Manager
Meie veebisait kasutab Google Tag Manageri. Google Tag Manageriga saab tõhusalt hallata veebilehe silte. Veebilehe sildid on kohahoidjad, mis salvestatakse vastava veebilehe lähteteksti, näiteks sageli kasutatavate veebilehe elementide, nagu veebianalüüsi teenuste koodi integreerimiseks. Google Tag Manager on abiteenus ja töötleb isikuandmeid ainult tehnilistel eesmärkidel ning võimaldab teiste siltide käivitamist, mis võivad omakorda andmeid koguda. Google Tag Manager ei pääse nendele andmetele ligi. Kui inaktiveerimine on tehtud domeeni või küpsiste tasandil, jääb see kehtima kõigi Google Tag Manageriga rakendatud jälgimissiltide puhul.

Lisateavet Google Tag Manageri kohta leiate aadressilt Google'i spikrist Google Tag Manageri kasutustingimustest ja Google'i andmekaitsedeklaratsioonist.

4.9.2 Google Analytics
Teie nõusoleku alusel, mille saate küpsiste seadetes igal ajal tagasi võtta, kasutame veebianalüüsi teenust Google Analytics 4 oma veebisaidi ja selle külastajate analüüsimiseks, samuti turundus- ja reklaamieesmärgil.

Google Analytics kasutab küpsiseid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon vms) ja võimaldavad analüüsida meie veebisaidi kasutamist. See võimaldab meil hinnata kasutuskäitumist meie veebisaidil ning saadud statistika/aruannete abil muuta meie pakkumist huvitavamaks.

Rakenduses Google Analytics 4 on IP-aadresside anonüümimine vaikimisi aktiveeritud. See tähendab, et Google lühendab teie IP-aadressi Šveitsis või ELis/EMPs enne selle edastamist. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i serverisse ja lühendatakse seal.

Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata meie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidil toimuva tegevuse kohta ja pakkuda meile muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames teie veebilehitseja poolt edastatud IP-aadressi ei liideta Google'i sõnul teiste Google'i andmetega. Kui külastate meie veebisaiti, salvestatakse teie kasutajakäitumine sündmuste kujul (näiteks lehekülje vaatamine, suhtlemine veebisaidiga või teie klikkimisteekond), samuti muud andmed, näiteks teie ligikaudne asukoht (riik ja linn), tehnilised andmed teie veebilehitseja ja kasutatavate lõppseadmete kohta või lähte-URL, st millise veebisaidi/reklaami kaudu te meie veebisaidile jõudsite.

Google Analyticsi kaudu kogutud andmed kustutatakse automaatselt 14 kuu möödudes.

Te saate takistada küpsise poolt genereeritud ja meie veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist ja edastamist Google'ile ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, kasutades selleks Google Analyticsi inaktiveerimise veebilehitseja lisandprogrammi või mitte andes nõusolekut küpsiste seadetes. Kui soovite Google'i huvipõhise reklaami keelata, võite kasutada Google'i pakutavaid seadistus- ja loobumisvõimalusi.

Ülevaate andmete kasutamisest Google Analyticsis ja Google'i poolt teie andmete kaitsmiseks võetud meetmetest leiate dokumendist Google Analyticsi spikrist.

Täiendav teave Google Analyticsi kasutustingimuste ja andmekaitse kohta Google'is leiate vastavatest dokumentidest.

4.9.3 Google Ads
Kasutame Google Adsi, mis on Google'i veebireklaamiprogramm, teie nõusoleku alusel, mille saate küpsiste seadetes igal ajal tagasi võtta. Google Ads kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida meie veebisaidi kasutamist. Küpsis paigaldatakse juhul, kui olete meie veebilehele jõudnud Google'i reklaami kaudu. Seda tüüpi küpsised on piiratud kehtivusajaga, ei sisalda isikuandmeid ja seetõttu ei kasutata neid isiku tuvastamiseks. Kui külastate meie teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saame meie ja Google tuvastada, et keegi on reklaami klõpsanud ja seega meie veebilehele ümber suunatud.

Kasutame ka Google Adsi taasturundusfunktsiooni. See võimaldab meil kuvada oma veebisaidi külastajatele huvipõhist reklaami teistel Google'i reklaamivõrgustiku veebisaitidel, näiteks YouTube'i või Google'i reklaamid. Sellel eesmärgil analüüsitakse meie veebisaidi külastajate suhtlust (nt millised tooted neid huvitasid), et saaksime neile ka pärast meie veebisaidilt lahkumist näidata sihitud reklaami teistel veebisaitidel. Selle võimaldamiseks paigaldab Google küpsised, kui külastajad kasutavad teatud Google'i teenuseid või külastavad Google'i reklaamivõrgustiku veebisaite. Küpsiste eesmärk on kasutatava veebilehitseja ühene tuvastamine, mitte isiku tuvastamine.

Teil on võimalus keelduda Google'i huvipõhisest reklaamist või mitte anda oma nõusolekut küpsiste seadetes. Selleks peate seadistama kõikides kasutatavates veebilehitsejates asjakohased isikustatud reklaami seaded isikupärastatud reklaami seaded.

Täiendavat teavet andmete töötlemise kohta seoses Google'i reklaamidega ja teavet selle kohta, kuidas Google kasutab küpsiseid reklaamides, leiate Google'i andmekaitsedeklaratsioonist ja Google'i veebisaidil jaotisest „Tehnoloogiad“.

4.9.4 Google AdSense
Kasutame oma veebisaidil reklaamide integreerimise teenust Google AdSense teie nõusoleku alusel, mille saate küpsiste seadetes igal ajal tagasi võtta (edaspidi: AdSense). AdSense paigaldab küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida meie veebisaidi kasutamist. AdSense kasutab ka nn veebimajakaid (nähtamatu graafika), mis võimaldavad hinnata teavet, näiteks külastajate liiklust, lehekülgedel, kuhu selline graafika on paigaldatud.

Küpsiste ja veebimajakate poolt genereeritud teave meie veebisaidi kasutamise (sealhulgas teie IP-aadress) ja reklaamiformaatide edastamise kohta edastatakse Google'i serverisse USAs või teistes riikides ja salvestatakse seal. Seda teavet võib Google jagada Google'i lepingupartneritele. Google ei ühenda teie IP-aadressi siiski muude teie poolt salvestatud isikuandmetega.

Te saate küpsiste paigaldamist takistada, muutes vastavalt oma veebilehitseja seadeid või jättes küpsiste seadetes nõusoleku andmata.

Lisateavet selle kohta, kuidas AdSense töötab, leiate Google AdSense'i veebisaidilt.

4.9.5 Google Marketing Platform
Kasutame Google'i veebiturundustööriista Google Marketing Platform (edaspidi: GMP) teie nõusoleku alusel, mille saate küpsiste seadetes igal ajal tagasi võtta. GMP kasutab küpsiseid selleks, et pakkuda kasutajatele asjakohaseid reklaame, parandada kampaaniate tulemuslikkuse aruandeid või vältida seda, et kasutaja näeb sama reklaami rohkem kui üks kord. Google saab küpsiste ID abil teada, milliseid reklaame millises veebilehitsejas kuvatakse, ja saab seega vältida nende korduvat kuvamist.

Lisaks saab GMP küpsiste ID abil registreerida nn konversioone, st kas kasutaja sooritab pärast GMP reklaami nägemist hiljem reklaamija veebilehel ostu. Google'i sõnul ei sisalda GMP-küpsised isikuandmeid.

Teie veebilehitseja loob automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Google'i sõnul saab Google GMP integreerimisega teavet selle kohta, kas olete meie veebisaidi asjakohase osa avanud või meie reklaamil klõpsanud. Kui olete registreeritud Google'i teenuses, võib Google siduda külastuse teie kasutajakontoga. Isegi kui te ei ole Google'is registreeritud või ei ole sisse loginud, on võimalik, et teenusepakkuja saab ja salvestab teie IP-aadressi. GMP kasutamine võib kaasa tuua isikuandmete edastamise Google'i USAs asuvatesse serveritesse.

Saate vältida jälgimisprotseduuri, kui teete oma veebilehitseja tarkvaras vastava seadistuse või muudate oma Isikupärastatud reklaami seadeid või mitte anda küpsiste seadetes nõusolekut.

Lisateavet selle kohta, kuidas GMP töötab, leiate Google marketing Platformi veebisaidilt.

4.9.6 Google Maps / Google Street View
Interaktiivsete kaartide integreerimiseks meie veebisaidile ja virtuaalsete ekskursioonide pakkumiseks kasutame teie nõusoleku alusel veebipõhist kaarditeenust Google Maps või Google Street View.

Kui avate veebisaidi, kuhu on integreeritud Google Mapsi kaardid, või kui alustate virtuaalset ekskursiooni, paigaldab Google Maps või Google Street View küpsise. Reeglina ei kustutata seda küpsist veebilehitseja sulgemisel, vaid see aegub teatud aja möödudes, kui te seda juba varem käsitsi ei kustuta.

Google Mapsi või Google Street View' kasutamisel võidakse teave meie veebisaidi kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastada Google'i serverisse USAs ja seal salvestada. Google võib neid andmeid salvestada kasutajaprofiilidena oma teenuste kohandamise, reklaami ja turu-uuringute eesmärgil. Kui olete Google'isse logitud, seotakse teie andmed otse teie kontoga. Kui te ei soovi seda teha, peate enne välja logima.

Kui te ei nõustu oma andmete töötlemisega, saate need teenused blokeerida, lülitades Java Scripti oma veebilehitsejas välja või mitte andes nõusolekut küpsiste seadetes. Esimene võib siiski mõjutada ka meie veebisaidi teisi funktsioone.

Lisateavet leiate Google Mapsi kasutustingimustest ja Google'i andmekaitsedeklaratsioonist.

4.9.7 YouTube
Kasutame oma veebisaidil USAs asuva teenusepakkuja YouTube LLC (edaspidi: YouTube) teenuseid, mis on Google LLC (edaspidi: Google) tütarettevõte.

Kui käivitate meie veebisaidil YouTube'i video, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Selle käigus öeldakse YouTube'i serverile, milliseid meie lehekülgi te külastanud olete. See teave (sealhulgas teie IP-aadress) võidakse edastada Google'i USAs asuvasse serverisse ja seal salvestada. Kui olete samal ajal sisse logitud oma YouTube'i kontole, võimaldate YouTube'il siduda teie kasutuskäitumist otse teie isikliku profiiliga. Seda saate vältida, kui logite enne meie veebisaidi külastamist oma YouTube'i kontolt välja.

Lisateavet leiate YouTube'i kasutustingimustest ja Google'i andmekaitsedeklaratsioonist.

4.10 Facebook Pixels, kohandatud sihtrühmad ja Facebooki konversioon
Kui teie peamine elukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis, kasutab meie veebisait Facebooki Pixelit, mida pakub Meta Platforms Ireland Ltd., mille asukoht on Iirimaal. Emaettevõtja on USAs asuv Meta Platforms Inc. (edaspidi: Meta). Instagram on samuti Meta pakkumine.

Facebooki Pixeli kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek, mille saate küpsiste seadetes igal ajal tagasi võtta.

Facebooki Pixeli abil on Metal võimalik määrata meie veebipakkumiste külastajad reklaamide kuvamise sihtrühmaks (nn Facebooki reklaamid või Instagrami reklaamid). Sellest tulenevalt kasutame Facebook Pixelit selleks, et kuvada meie paigutatud Facebooki ja Instagrami reklaame ainult neile Facebooki kasutajatele, kes on näidanud huvi meie veebipakkumiste vastu või kellel on teatud omadused (nt huvi teatud teemade või toodete vastu, mis tuvastatakse külastatud veebisaitide põhjal), mille me edastame Metale (nn kohandatud sihtrühmad). Facebook Pixeli abil soovime tagada ka seda, et meie Facebooki ja Instagrami reklaamid vastaksid kasutajate võimalikele huvidele ja ei oleks ahistavad. Facebook Pixeli abil saame ka jälgida Facebooki ja Instagrami reklaamide tõhusust statistika ja turu-uuringute eesmärkidel, nähes, kas kasutajad suunatakse pärast Facebooki või Instagrami reklaamile klõpsamist meie veebisaidile (nn konversioon). 

Meta poolne andmetöötlus toimub Facebooki andmepõhimõtete raames. Üldist teavet Facebooki ja Instagrami reklaamide kuvamise kohta leiate sellest dokumendist.

Küpsiste kasutamise abil saab Meta teid hiljem Facebooki või Instagrami kasutajapiirkonnas tuvastada ja optimeerida reklaamide tõhusust, näiteks pakkudes konkreetsetele rühmadele suunatud reklaami. Selle eeldus on, et teil on Facebooki ja/või Instagrami konto ning olete sisse logitud Facebooki või Instagrami kasutajaalasse. Kui te ei ole Facebooki või Instagrami kasutaja, ei mõjuta see andmetöötlus teid.

Üldist teavet Meta poolse andmekasutuse kohta, oma õiguste kohta sellega seoses ja võimaluste kohta teie isikuandmete kaitsmiseks leiate Facebooki andmepõhimõtetest või Instagrami andmekaitsepõhimõtetest. Konkreetset teavet ja üksikasju Facebook Pixeli ja selle toimimise kohta leiate veebilehelt Facebooki spikrijaotisest. Kui soovite Facebook Pixeli andmekogumise ja oma andmete kasutamise Facebooki või Instagrami reklaamide kuvamise eesmärgil keelata, saate seda teha Facebooki reklaamiseadetes või Instagrami privaatsusseadetes. Selleks peate olema Facebooki või Instagrami sisse logitud.

Lisaks, kui teil ei ole Facebooki või Instagrami kontot, saate loobuda küpsiste kasutamisest, mida kasutatakse ulatuse mõõtmiseks ja reklaami eesmärgil, Network Advertising Initiative'i loobumislehel ja lisaks USA veebisaidil YourAdChoices või Euroopa veebisaidil Teie veebivalikud. Teil on ka vabadus mitte anda oma nõusolekut küpsiste seadetes.

Saate oma nõusoleku andmete töötlemiseks Facebook Pixeliga ja oma andmete kasutamiseks Facebooki ja Instagrami reklaamide kuvamiseks meie veebisaidil igal ajal tagasi võtta, muutes oma andmekaitseseadeid.

4.11 LinkedIni konversioonijälgimine
Teie nõusoleku alusel, mille saate küpsiste seadetes igal ajal tagasi võtta, kasutame oma veebisaidil USAs asuva LinkedIn Corporationi või, kui teie alaline elukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis, Iirimaal asuva LinkedIn Ireland Unlimited Company (edaspidi: LinkedIn) konversioonijälgimistehnoloogiat.

Kasutame LinkedIni tehnoloogiat turunduse ja optimeerimise eesmärgil, eelkõige selleks, et analüüsida meie veebisaidi kasutamist, parandada pidevalt funktsioone, pakkumisi ja kasutajakogemust ning näidata teile asjakohaseid ja huvipakkuvaid reklaame. Samuti saame LinkedInilt koondatud ja anonüümitud aruandeid kuvamise kohta ning teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaidiga suhtlete. Selleks kasutab LinkedIn Javascripti koodi (Insight-silt), mis omakorda paigutab teie veebilehitsejasse küpsise või kasutab pikslit.

LinkedIni sõnul kogub LinkedIni Insighti silt andmeid meie veebisaidi kasutamise kohta, sealhulgas URL, lähte-URL (st veebisait, millelt külastate meie veebisaiti), IP-aadress, seadme ja veebilehitseja omadused (kasutajaagent) ja ajatempel. LinkedIn Insighti sildi abil kogutud andmed krüptitakse, IP-aadressid lühendatakse ja kasutajate otsesed ID-d eemaldatakse seitsme päeva jooksul, et andmed pseudonüümida. Seejärel kustutatakse ülejäänud pseudonüümitud andmed 90 päeva jooksul. LinkedIn ei jaga veebisaidi operaatoriga isikuandmeid, vaid esitab ainult koondaruandeid veebisaidi sihtrühma ja kuvamise tulemuslikkuse kohta.

LinkedIni struktuuride tõttu ei saa välistada, et teie andmed edastatakse ka USAs asuvale LinkedInile. Oleme selle riski minimeerinud nii palju kui võimalik, kohaldades sobivaid andmekaitsevahendeid (ELi tüüplepingud).

Lisateavet andmetöötluse laadi, eesmärgi ja ulatuse kohta leiate andmekaitsepõhimõtetest, küpsiste põhimõtetest ja LinkedIni andmekaitseportaalist. Võite ka loobuda selle veebisaidi kasutamisest, paigaldades selleks loobumisküpsise (LinkedIni) isikupärastatud reklaami keelamiseks, olenemata sellest, kas olete LinkedIni kasutaja või mitte.

4.12 Vimeo
Lisaks YouTube'ile (vt punkt 4.9.7 eespool) kasutame oma veebisaidil videote integreerimiseks ka USAs asuva videoportaali Vimeo Inc. (edaspidi: Vimeo) pistikprogramme.

Kui avate mõne meie veebisaidi, mis sisaldab sellist pistikprogrammi, loob teie veebilehitseja otseühenduse Vimeo serveritega. Pistikprogrammi sisu edastab Vimeo otse teie veebilehitsejasse ja integreerib selle veebisaidile. See annab Vimeole teavet selle kohta, et teie veebilehitseja on külastanud meie veebisaidi vastavat lehekülge, isegi kui teil ei ole Vimeo kontot või te ei ole hetkel Vimeosse sisse logitud. See teave (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse teie veebilehitseja poolt otse Vimeo serverisse USAs ja salvestatakse seal.

Kui olete Vimeosse sisse logitud, võib Vimeo teie külastuse meie veebisaidil otse teie Vimeo kontoga siduda. Kui suhtlete pistikprogrammidega (näiteks vajutate video käivitamise nuppu), edastatakse see teave samuti otse Vimeo serverisse ja salvestatakse seal.

Kui te ei soovi, et Vimeo seosk meie veebisaidi kaudu kogutud andmeid otse teie Vimeo kontoga, peate enne meie veebisaidi külastamist Vimeost välja logima.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, mida te ei pea küpsiste seadetes andma. Kui olete andnud meile oma nõusoleku Vimeo kasutamiseks, saate selle küpsiste seadetes igal ajal edasiulatuva jõuga tagasi võtta.

Täiendavat teavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Vimeo poolt, samuti oma õiguste kohta seoses sellega ja oma isikuandmete kaitsmise võimaluste kohta leiate Vimeo andmekaitsepõhimõtetest.

4.13 Adform
Kasutame teie nõusoleku alusel Taanis asuva Adformi jälgimispunkte, mille saate küpsiste seadetes igal ajal tagasi võtta. Kogutud andmed jäävad anonüümseks. See tähendab, et üksikute kasutajate andmeid ei saa vaadata. Siiski salvestab ja töötleb Adform kogutud andmeid krüptitud kujul. Me ei saa nende andmete alusel määrata kindlaks meie veebilehtede üksikute külastajate vahelist jaotust. Me teavitame teid seoses sellega vastavalt meie praegusele teabele.

Need jälgimispunktid võimaldavad JURA-l kuvada kasutajale kohandatud reklaami.

Meie veebilehed kasutavad sihtrühmadele suunatud reklaami jaoks ühise töötlemise raames ka küpsiseid ja Adform A/Si tooteid (Ad Server, DSP ja DMP). Selleks salvestatakse mitmesuguseid parameetreid, nagu vaadatud leheküljed, seadme tüüp, geograafiline päritolu, viimati külastatud veebilehed, ning rühmitatakse külastajad eri segmentidesse. Statistikaanalüüside abil leitakse seejärel ülemaailmsest Adformi küpsiste kogumist sarnased kasutajad, et neile JURA sihitud reklaami esitada.

Lisateavet Adformi kohta leiate nende andmekaitsepõhimõtetest.

4.14 Dynatrace
Meie veebisait kasutab järelevalveteenuse Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA, analüüsivahendit. Me kasutame Dynatrace'i selleks, et tagada meie veebisaidi toimivus ja mõista, kuidas meie veebisaidi kasutajad sellel liiguvad. Dynatrace salvestab selle käigus W3C vastamisajad, nuppudel ja linkidel klõpsamised, JavaScripti vead, veebilehitseja tüübi ja geograafilise piirkonna. Need andmed aitavad meil pidevalt parandada meie veebisaidi toimivust ning tuvastada ja kõrvaldada funktsionaalseid probleeme. Et see toimiks õigesti ja tõhusalt, vajab Dynatrace küpsiseid. Dynatrace'i kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek, mille saate küpsiste seadete raames igal ajal tagasi võtta.

Soovime juhtida tähelepanu sellele, et USAs ei ole samaväärset andmekaitsetaset ja et eelkõige võivad USA ametiasutused pääseda ligi USAs või USA ettevõtete või nende välismaiste tütarettevõtete poolt töödeldavatele andmetele üle kogu maailma või need andmed võidakse neile ametiasutustele avaldada. Kuna te ei ole USA kodanik, ei pruugi te saada selle vastu midagi ette võtta või ei saa seda teha tõhusalt. Oleme seda riski minimeerinud nii palju kui võimalik, kohaldades sobivaid andmekaitsevahendeid (ELi tüüplepingud), kuid me ei saa seda täielikult välistada, nii et teie nõusolek Dynatrace'i kasutamiseks hõlmab ka seda riski.

Selleks et isikuandmeid ei kogutaks, aktiveerige oma veebilehitseja jälitusvastane funktsioon.

5 Esindatus sotsiaalmeedias

Meil on sotsiaalmeediaprofiilid Facebookis, Instagramis, YouTube'is ja LinkedInis.

Teie poolt meie sotsiaalmeediaprofiilidesse sisestatud andmed avaldab sotsiaalmeediaplatvorm ja me ei kasuta ega töötle neid mingil muul eesmärgil. Siiski jätame endale õiguse sisu kustutada, kui see peaks vajalikuks osutuma. Vajaduse korral suhtleme teiega sotsiaalmeediaplatvormi kaudu.

Arvestage, et sotsiaalmeediaplatvormi operaator kasutab veebipõhiseid jälgimismeetodeid. Veebipõhine jälgimine, mille üle meil puudub kontroll, võib toimuda ka sõltumata sellest, kas olete sotsiaalmeediaplatvormile sisse logitud või registreeritud.

Üksikasjalikumat teavet sotsiaalmeediaplatvormi pakkuja poolse andmetöötluse kohta leiate vastava pakkuja andmekaitsedeklaratsioonist:

6 Teie õigused

Teile kohalduva andmekaitseõiguse raames ja seal sätestatud juhtudel (näiteks GDPRi puhul) on teil õigus pääseda oma andmetele ligi, neid parandada ja kustutada, õigus piirata andmetöötlust ja esitada muul viisil vastuväiteid meie andmetöötlusele, eelkõige otseturunduse, otsereklaami eesmärgil toimuva profiilianalüüsi ja muude õigustatud huvi alusel toimuva töötluse kohta, samuti õigus edastada teatud isikuandmeid teisele asutusele (nn andmete ülekantavus).

Arvestage siiski, et me jätame endale õiguse rakendada õigusaktides ette nähtud piiranguid, näiteks kui oleme kohustatud säilitama või töötlema teatud andmeid, kui meil on selleks ülekaalukas huvi (eeldusel, et meil on õigus sellele tugineda) või kui vajame neid andmete töötlemist nõuete esitamiseks. Kui teile tekivad kulud, teavitame teid sellest eelnevalt. Oleme teid juba teavitanud teid nõusoleku tagasivõtmise võimalusest punktides 3 ja 4.3. Arvestage, et nende õiguste kasutamine võib olla vastuolus lepinguliste kokkulepetega ja sellel võivad olla tagajärjed, näiteks lepingu ennetähtaegne lõpetamine või kulud. Me teavitame teid sellisel juhul eelnevalt, kui see ei ole juba lepinguga kokku lepitud.

Selliste õiguste kasutamine eeldab tavaliselt, et te tõestate selgelt oma isikut (nt isikutunnistuse koopia abil, kui teie isik ei ole muul viisil selge või seda on võimalik kontrollida). Oma õiguste kasutamiseks võite meiega ühendust võtta punktis 1.1 toodud aadressil.

Lisaks on igal andmesubjektil õigus pöörduda kohtusse või esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

7 Andmete turvalisus

Rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid manipuleerimise, kadumise, hävitamise ja volitamata isikute juurdepääsu eest ning tagada teie õiguste kaitse ja vastavus kehtivale andmekaitseõigusele.

Võetud meetmete eesmärk on tagada teie andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus ning meie süsteemide ja teenuste kättesaadavus ja vastupidavus teie andmete pidevaks töötlemiseks. Samuti peavad need tagama isikuandmete kättesaadavuse ja juurdepääsetavuse kiire taastamise füüsilise või tehnilise vahejuhtumi korral.

Meie turvameetmete hulka kuulub ka teie andmete krüptimine. JURA veebilehe kaudu toimuv andmevahetus on krüptitud HTTPSi abil. See tähendab, et kogu võrgus sisestatud teave edastatakse krüptitud ülekande kaudu. See tähendab, et volitamata kolmandad isikud ei saa seda teavet igal ajal vaadata.

Meie andmetöötlus- ja turvameetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arenguga.

Samuti võtame väga tõsiselt ettevõttesisest andmekaitset. Meie töötajad ja meie poolt tellitud teenindusettevõtted on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust ja järgima andmekaitseõigust. Lisaks sellele antakse neile juurdepääs andmetele ainult vajalikul määral.

8 Veebisaidi kasutamine alaealiste poolt

Veebisait on suunatud täiskasvanud publikule. Alaealistel, eelkõige alla 16-aastastel lastel on keelatud edastada meile isikuandmeid või registreeruda teenusele ilma vanemate või seadusliku hooldaja nõusolekuta. Kui me tuvastame, et sellised andmed on meile edastatud, kustutame need oma andmebaasist. Lapsevanem (või seaduslik esindaja) võib meiega ühendust võtta ja taotleda registreerimise tühistamist või lõpetamist. Selleks vajame koopiat ametlikust dokumendist, mis tõendab, et olete lapsevanem või seaduslik esindaja.

9 Lingid teiste pakkujate veebilehtedele

Meie veebisait sisaldab ka linke partnerite ja JURA volitatud edasimüüjate veebisaitidele. Meil ei ole linkide kaudu kättesaadavate teiste teenusepakkujate veebisaitide sisu üle mingit mõju. Seetõttu ei anna me selle sisule garantiid ega võta vastutust. Nende lehekülgede sisu eest vastutab alati vastav pakkuja või operaator. Lingitud lehekülgede vastavust kehtivale õigusele ja ilmsete rikkumiste puudumist kontrolliti lingi lisamise hetkel. Lingi lisamise hetkel ei tuvastatud ebaseaduslikku sisu. Siiski ei ole lingitud lehekülgede sisu pidev kontroll mõistlik ilma konkreetsete viideteta õigusrikkumisele. Õigusrikkumiste ilmnemisel eemaldatakse sellised lingid viivitamata.